مطالبی که دارای برچسب "TEF" هستند


1 - انرژی مورد نیاز شما

1394/04/13

3867

بخش : انرژی مورد نیاز شما

توضیح کوتاه : میزان کالری یا انرژی مورد نیاز هر فرد در واقع میزان انرژی است که توسط بدن این فرد مصرف می شود. میزان انرژی مصرف شده در بدن انسان از سه جزء تشکیل شده است: انرژی مورد نیاز برای سوخت و ساز پایه ( BMR ) که بیشترین میزان انرژی مصرف شده در بدن را شامل می شود (حدود 60-70