پزشک عمومی اولین پزشکی است که بیمار را در کلینیک چاقی حضرت رسول ویزیت می کند بنابراین نقش مهمی در درمان بیماران چاق ایفا می کند.

پزشک عمومی بر اساس سن بیمار، وزن و قد وی و همچنین بر اساس بیماریهای همراه و سابقه ی رژیم و ورزش قبلی، داروهای مصرفی و بالاخره نتایج آزمایشات و تمایل بیمار وی را در انتخاب مسیر درست برای کاهش وزن راهنمایی می کند. پزشک عمومی بر اساس این پارامتر ها، تمایل بیمار و همچنین نظر بقیه ی متخصصین در جلسات بعدی تصمیم می گیرد که آیا بیمار کاندید جراحی می باشد یا خیر. در صورتی که بیمار کاندید جراحی باشد اقدامات گسترده ی پارا کلینیک و آزمایشاتی برای بیمار در خواست می شود بر اساس نتیجه ی آزمایشات بیمار در صورت لزوم توسط پزشک عمومی به متخصصین غدد، کبد چرب، .... ارجاع می شود.

پزشک عمومی راجع به کلیت انواع جراحی های چاقی، عوارض و فواید این جراحی ها به بیمار مشاوره می دهد ولی نوع جراحی توسط جراح با مشورت بیمار و با توجه به نتایج آزمایشات و سایر شرایط بیمار تعیین می گردد.

پزشک عمومی بیماری را که کاندید جراحی است در مورد لزوم تغییر سبک زندگی قبل و ادامه ی آن پس از جراحی و امکان برگشت وزن پس از جراحی در صورت عدم پای بندی به توصیه های متخصصین تغذیه، پزشکی ورزشی، روانپزشکان آگاه می سازد. راهنمایی در مورد شرایط بیمه های دولتی و خصوصی و همچنین شرایط جراحی در بیمارستان های خصوصی و دولتی و لیست انتظار بیمارستان های دولتی توسط پزشک عمومی انجام می پذیرد.

در صورتی که بیمار کاندید جراحی نباشد و یا تمایلی به جراحی نداشته باشد پس از راهنمایی اولیه و درخواست آزمایشات روتین غربالگری بیمار به سایر متخصصین (تغذیه، پزشکی ورزشی، روانشناس) ارجاع می شود. در صورتی که در نتایج آزمایشات و یا معاینه ی بیمار مشکلی وجود داشته باشد بیمار به سایر متخصصین مربوطه همچون غدد، گوارش (کبد چرب) و روانپزشک نیز ارجاع می شود.