تغذیه در هفته پنجم و ششم پس از جراحی چاقی

تغذیه در هفته پنجم و ششم پس از جراحی چاقی

نوع غذای مصرفی در این مدت، مشایه هفته سوم و چهارم است اما نیازی به پوره كردن غذاها نیست.

با له كردن غذا می توان غذایی نرم و یكنواخت مانند غذای كودك تهیه نمود تا بتدریج میزان نرمی و قوام آن به سمت غذای نیمه جامد برود. حجم غذا همچنان ثابت بوده و طی سه وعده اصلی و دو تا سه میان وعده مصرف شود و هر لقمه از غذا باید به خوبی جویده شود.

شروع تدریجی و در حد تحمل انواع ترکیبات پروتئینی بصورت نیمه جامد و قطعات بسیار کوچک صورت می گیرد بطوریکه از تکه هاییبه اندازه پاکن سر مداد شروع و بتدریج و در حد تحمل اضافه می شود.

دریافت قطعات ریز شده میوه های کم شیرین در این دوره توصیه می شود.

دقت در خوردن کافی لبنیات کم چرب (شیر، ماست، دوغ، کشک، پنیر) در طول روز فراموش نشود (2-3 لیوان در طول روز).