تغذیه در هفته اول و دوم بعد از جراحی چاقی

تغذیه در هفته اول و دوم بعد از جراحی چاقی

نوشيدن جرعه هاي آب در روز پس از جراحي مجاز است و در روزهای اول و دوم بعد از جراحي صرفااستفاده از رژيم  مایعات شفاف توصیه میشود كه شامل:

آّب،‌ آبميوه طبيعي رقيق و صاف شده (بدون پالپ)  به طوريكه هر واحد آبميوه با 10  واحد آّب رقيق شود،‌ نوشيدنيهاي بدون گاز و غير شيرين میباشد.

هفته اول و دوم

ميزان كل دريافت از رژيم مايع شفاف در هر وعده بیش از نصف فنجان نباشد. مایعات مصرفی باید به گونه ای رقیق شوند که براحتی بتوان یک متنی را از پشت لیوان حاوی  این مایعات خواند(مایعات شفاف).

از روز سوم به بعد استفاده از رژيم مايعات كامل  استفاده شود  كه شامل مواد غذایی مانند:

‌شير بدون چربي، ‌ماست كم چربي، شير سويا ساده میباشد.

هفته اول و دوم

استفاده از مايعات مجاز شامل آب، چاي خیلی کمرنگ (در صورت عادت زياد به مصرف چاي )، استفاده ازشيرين كننده های رژیمی به جاي شكر، چاي ميوهاي يا گياهي غیرکافئینه، شير رقيق شده، عصاره ميوه كم كالري یاآبميوه (به نسبت 1 به 6 )، عصاره آب گوشت کم چرب صاف شده، آب عدسی،سوپ صاف شده رقيق کم چرب وژله بدون قند به مدت دو هفته توصيه ميگردد.

حجم مواد دريافتي درهر وعده از روز سوم به بعد به تدريج تا هفته سوم، از نصف فنجان به حداكثر سه چهام فنجان افزايش يابد که این مقدار باید طی 20-30 دقیقه خورده شود.