تغذیه در هفته اول و دوم پس از جراحی چاقی

تغذیه در هفته اول و دوم پس از جراحی چاقی

نوشیدن جرعه های آب در روز پس از جراحی چاقی مجاز است و در روزهای اول و دوم بعد از جراحی صرفا استفاده از رژیم مایعات شفاف توصیه میشود كه شامل :

آب،‌ آبمیوه طبیعی رقیق و صاف شده (بدون پالپ) به طوریكه هر واحد آبمیوه با 10 واحد آب رقیق شود،‌ نوشیدنیهای بدون گاز و غیر شیرین میباشد.

تغذیه در هفته اول و دوم پس از جراحی چاقی

میزان كل دریافت از رژیم مایع شفاف در هر وعده بیش از نصف فنجان نباشد. مایعات مصرفی باید به گونه ای رقیق شوند که براحتی بتوان یک متنی را از پشت لیوان حاوی  این مایعات خواند(مایعات شفاف).

از روز سوم به بعد استفاده از رژیم مایعات كامل استفاده شود كه شامل مواد غذایی مانند :

‌شیر بدون چربی، ‌ماست كم چربی، شیر سویا ساده میباشد.

 

تغذیه در هفته اول و دوم پس از جراحی چاقی

استفاده از مایعات مجاز شامل آب، چای خیلی کمرنگ (در صورت عادت زیاد به مصرف چای)، استفاده از شیرین كننده های رژیمی به جای شكر، چای میوهای یا گیاهی غیرکافئینه، شیر رقیق شده، عصاره میوه كم كالری یا آبمیوه (به نسبت 1 به 6)، عصاره آب گوشت کم چرب صاف شده، آب عدسی، سوپ صاف شده رقیق کم چرب و ژله بدون قند به مدت دو هفته توصیه میگردد.

حجم مواد دریافتی درهر وعده از روز سوم به بعد به تدریج تا هفته سوم، از نصف فنجان به حداكثر سه چهام فنجان افزایش یابد که این مقدار باید طی 20-30 دقیقه خورده شود.