ورزش در ماه های چهارم تا ششم پس از جراحی چاقی

ورزش در ماه های چهارم تا ششم پس از جراحی چاقی

 دراین دوران حداکثر کاهش وزن سپری شده است. اما اگر فرد دستور العمل های تغذیه ای و ورزشی را پیروی نماید می تواند از روند کاهش وزن بیشتری سود ببرد. در این مرحله انرژی فرد بیشتر است و نیز تمایل زیادی برای انجام ورزش دارد. ورزش های هوازی با شدت متوسط، حداقل 90-60 دقیقه در روز برای 5 روز در هفته لازم است.