ماه 4-6 بعد از جراحی:

 دراین دوران حداکثر کاهش وزن سپری شده است.اما اگر فرد دستور العمل های تغذیه ای و ورزشی را پیروی نماید می تواند از روند کاهش وزن بیشتری سود ببرد.در این مرحله انرژی فرد بیشتر است و نیز تمایل زیادی برای انجام ورزش دارد. ورزش های هوازی با شدت متوسط، حداقل 90-60 دقیقه در روز برای 5 روز در هفته لازم است.