روشهای جراحی چاقی (کاهش وزن) و انواع آنها

روشهای جراحی چاقی (کاهش وزن) و انواع آنها

اعمال جراحی كه به منظور كاهش وزن در افراد چاق مورد استفاده قرار میگیرد (bariatric surgery) معمولا در بیماران با چاقی مفرط یا چاقی متوسط  همراه با بیماری های مرتبط و پس از شکست در درمانهای  مرسوم (رژیم غذایی و برنامه ورزشی) انجام میشود تا كاهش وزن دراز مدت و پایدار را در فرد میسر سازد .چنین اعمال جراحی برای كلیه افراد چاق توصیه نمیشود بلكه باید دارای شرایط خاصی باشند كه این امر توسط متخصصین مربوطه تشخیص داده شود. بیماران كاندید عمل جراحی میبایست انگیزه لازم برای تغییر شیوه زندگی خود را با انجام ورزش و رعایت دقیق رژیم غذایی داشته وهمچنین  از ثبات روانی، حمایت خانواده و محیط اجتماعی برخوردار باشند.

در درمان های جراحی كاهش وزن ، هدف اصلی کاهش دریافت غذا و کاهش جذب مواد غذایی دریافتی و یا هر دو است.

امروزه این اعمال جراحی به سه روش  انجام میشوند : روشهای محدود كننده دریافت غذا، روش های ایجاد كننده سوء جذب و روشهای ترکیبی

روشهای جراحی چاقی (کاهش وزن) و انواع آنها

الف - روشهای محدود کننده :

در این روشها دریافت مواد غذایی محدود میشود، بنابراین میزان غذای مصرفی كاهش می یابد. روشهای محدود کننده، در جذب مواد مغذی دخالتی ندارند. امروزه رایج ترین روش محدود کننده یا کوچک کننده حجم معده شامل روشهای زیر میباشد :

  • گاستریك باندینگ
  • Vertical banded gastroplasty  (VBG)
  • (AGB) adjustable gastric banding

در این روشها معمولا معده کوچکی ایجاد می شود که از طریق مسیر باریکی به معده اصلی مرتبط است و بدین ترتیب مقدار مواد غذایی دریافتی كاهش می یابد.

روشهای جراحی چاقی (کاهش وزن) و انواع آنها

ب - روشهای سوء جذب :

معمولا شامل ایجاد محدودیت و تغییر در دستگاه گوارش به منظور کاهش جذب مواد مغذی است و معمولا در این روشها بخشی از روده کوچک بای پس میشود.

کاهش وزن پایدار به دنبال این روش اتفاق می افتد و میزان کاهش در این روش نسبت به روشهای محدود كننده بیشتر است. با این حال، عوارض بعد از عمل و کمبودهای تغذیه ای شدید بعد از این روش جراحی اجتناب ناپذیر است، چرا كه به دنبال آن تغییر در آناتومی و فیزیولوژی دستگاه گوارش فوقانی رخ میدهد. امروزه این روشهای جراحی رواج كمتری دارد.

ج - روش های ترکیبی :

در این روشها کاهش وزن با محدود کردن مصرف مواد غذایی به علت کاهش اندازه معده و نیز کاهش جذب مواد مغذی رخ می دهد.

بای پس معده (و مینی بای پس) در حال حاضر رایجترین روشی است كه در سراسر جهان انجام میشود. این روش ترکیبی از هر دو روش محدود كننده و سوء جذب است. محدود کننده به علت ایجاد یک معده کوچک با خروجی کوچک است که با مواد غذایی کمتری متسع شده و احساس سیری ایجاد می شود. به دلیل برداشتن قسمتی از روده باریك در این روش، سوء جذب مواد مغذی نیز رخ میدهد. میزان بای پس دستگاه گوارش تعیین كننده میزان سوء جذب مواد مغذی است.