روشهای جراحی چاقی (کاهش وزن) و انواع آنها

روشهای جراحی چاقی (کاهش وزن) و انواع آنها

اعمال جراحی  كه به منظور كاهش وزن در افراد چاق مورد استفاده قرار ميگيرد (bariatric surgery)  معمولا در بیماران با چاقی مفرط یا چاقی متوسط  همراه با بیماری های مرتبط و پس از شکست در درمانهاي  مرسوم (رژیم غذایی و برنامه ورزشي ) انجام ميشود تا كاهش  وزن دراز مدت وپایدار را در فرد ميسر سازد .چنین اعمال جراحی براي كليه افراد چاق توصيه نميشود بلكه بايد داراي شرايط خاصي باشند كه اين امر توسط متخصصين مربوطه تشخيص داده شود. بیماران كانديد  عمل جراحی میبایست انگیزه لازم برای تغییر شیوه زندگی خود را با انجام ورزش و رعایت دقیق رژیم غذایی داشته و همچنين  از ثبات روانی ، حمایت خانواده و محیط اجتماعی برخوردار باشند.

در درمان های جراحی كاهش وزن ، هدف اصلی کاهش دريافت غذا و کاهش جذب مواد غذایی دريافتي و یا هر دو است.

امروزه این اعمال جراحی به سه روش  انجام ميشوند : روشهاي محدود كننده دريافت  غذا ، روش های ايجاد كننده سوجذب  و روش های ترکیبی

کلیات اعمال جراحی چاقی

الف- روشهاي  محدود کننده :
در اين روشها دریافت مواد غذایی محدود ميشود، بنابراین میزان غذای مصرفي كاهش مي يابد. روشهای محدود کننده ، در جذب مواد مغذی دخالتي ندارند . امروزه رایج ترین روش محدود کننده ياکوچک کننده حجم معده شامل روشهای زیر میباشد:

 

  • گاستريك باندينگ
  • Vertical banded gastroplasty  (VBG)
  • (AGB) adjustable gastric banding

در این روشها  معمولا معده کوچکی ایجاد می شود که از طریق مسیر باریکی به معده اصلی مرتبط است و بدين ترتيب مقدار مواد غذايي دريافتي كاهش مي يابد.

کلیات اعمال جراحی چاقی

ب- روشهاي سوجذب:
معمولا شامل ايجاد محدوديت و تغيير در دستگاه گوارش به منظور کاهش جذب مواد مغذی است  و معمولا در اين روشها بخشی از روده کوچک  باي پس ميشود .

 

 

 کاهش وزن پايدار به دنبال اين روش اتفاق مي افتد و میزان کاهش در اين روش نسبت به روشهاي محدود كننده  بيشتر است.با این حال، عوارض بعد از عمل و کمبودهای تغذیه ای شديد  بعد از اين روش جراحي اجتناب ناپذیر است ، چرا كه به دنبال آن تغيير در آناتومی و فیزیولوژی دستگاه گوارش فوقانی رخ ميدهد.امروزه اين روشهاي جراحي رواج كمتري دارد.

 

ج- روش های ترکیبی:

در اين روشها کاهش وزن با محدود کردن مصرف مواد غذایی به علت کاهش اندازه معده و نیز کاهش جذب مواد مغذی رخ مي دهد.

بای پس معده (و مینی بای پس) در حال حاضر رايجترين روشي است كه در سراسر جهان انجام ميشود. اين روش ترکیبي از هر دو روش محدود كننده و سوجذب است. محدود کننده به علت  ایجاد یک معده کوچک با خروجی کوچک است که با مواد غذایی کمتری متسع شده  و احساس سیری ايجاد مي شود. به دليل برداشتن قسمتي از روده باريك در اين روش، سوجذب مواد مغذي نيز رخ ميدهد. میزان باي پس دستگاه گوارش تعيين كننده ميزان سوء جذب مواد مغذي است .