جراحی زیبایی شکم / ابدومينوپلاستی

جراحی زیبایی شکم / ابدومينوپلاستی

يكي از شايع ترين مراجعات در جراحی هاي زيبايی، بدشكلی ها و نازيبا یی های شكم است به قسمی كه برجستگی بيش ازحد نا متعارف شكم، شلی و افتادگی پوست شكم و وجود چين های متعدد در پوست شكم هنگام نشستن كه پوشيدن بسياری از لبا سها را غيرممكن ميسازد يا وجود تركهای فراوان در پوست شکم چنان آزاردهنده است كه بيمار را ترغيب به انجام عمل جراحی ميكند ابدومينوپلاستی يا تامی تاك نوعی عمل جراحی است كه در آن به وسيله ايجاد برشی در قسمت تحتانی شكم(در حوالی محل معمول برش سزارين) پوست شكم را از عضله زيرين جدا مي سازند. اين آزادسازی تا لبه دنده ها در بالا و درقسمت طرفين تا پهلوها ادامه مي يابد؛ سپس عضلات شل جدار شكم در خط وسط به كمك دوختن با نخ هاي غيرقابل جذب پليسه(چين داده) مي شود و پس از بريدن پوست اضافه و دوختن لبه های زخم، عمل پايان می يابد. معمولا در انتهای اين عمل يك برش در قسمت تحتانی شكم و برش ديگری در دور ناف ديده می شود. برخلاف تصور بسياری از بيماران، اين ناف، ناف طبيعی خود بيمار است كه از سوراخ جديدی در پوست خارج شده است.

جراحی زیبایی شکم /  ابدومينوپلاستی

طول برش در اين عمل كاملا بستگی به فرم افتادگی و چين پوستی بيمار دارد به اين صورت كه اگر بيمار خود را در حالت نشسته نگاه كند، بايد طول برش حداقل به اندازه چين پوستی باشد كه در قسمت تحتانی شكم ايجاد می شود و چون طول اين چين خوردگی در بيماران مختلف متفاوت است، پس طول برش هم در بيماران مختلف با هم متفاوت است. محل اسكار عمل به نحوی است كه زير خط بيكينی است و به خوبي پوشيده می شود. نتيجه اين عمل هم دائمی است و تنها به بيمار توصيه می شود كه از نوسانات قابل توجه وزن جلوگيری كند؛ به اين صورت كه در بيماری كه تصميم به كاهش وزن قابل توجه  یاحاملگی درفاصله نزديك دارد، توصيه می شود كه عمل تامی تاك را پس از اين تغييرات انجام دهد. به طور معمول عمل جراحی 2- 3 ساعت به طول مي انجامد و تحت بيهوشی عمومی صورت می گيرد و جهت جلوگيری از بازشدن محل عمل، به بيمار توصيه مي شود كه حدود 10 روز پس از عمل خميده راه برود و فعاليت هاي بدني خود را محدود كند؛ بنابراين معمولا يك دوره نقاهت 10 الي 14 روزه را براي بيمار در نظر می گيريم. در چند روز اول، بيمار دارای لوله های پلاستيكی كوچكی به نام درن است كه از انتهای زخم بيرون آمده و كار خروج ترشحات زيرپوستی را انجام مي دهد كه ظرف 3 الي 7 روز درن ها خارج می شوند. پس چنان چه از توضيحات بالا برمیاید در عمل ابدومينوپلا ستی عمدتا برداشتن پوست اضافه وترميم شلی عضلات انجام می شود و هرچند برداشتن چربی زير پو ستی در قسمت تحتانی شكم صورت می گيرد اما درسایر نواحی شكم چربي عمده اي برداشته نمی شود و بيمار معمولا پس از عمل براي 1 الي 5/ 1 ماه از گن استفاده میكند.

جراحی زیبایی شکم /  ابدومينوپلاستی

ليپوابدومينوپلاستی


در عمل ليپوابدومينوپلاستی، ابتدا ساكشن چربی نواحی مختلف شكم و سپس عمل ابدومينوپلاستی صورت مي گيرد؛ اما جهت جلوگيري از عوارضی مثل سياه شدن لبه هاي پوست عمل ابدومينوپلاستی محافظه كارانه تر بوده و آزادسازی و برداشتن پوست و ترميم شلی عضلات با وسعت كمتری صورت ميگيرد تا خونرسانی به پوست آزاد شده خيلی مختل نشود.
با توجه به توضيحات ارائه شده نحوه تصميم گيری در مورد بيماران دچار نازيبايی شكم به شكل زير است:
ابتدا بيمار معاينه مي شود. معمولا اين چند مشكل به دنبال حاملگی یا  تغييرات شديد وزن  (كاهش يا افزايش) اتفاق ميافتند: 1- شلی وافتادگی پوست يا ايجاد تر كهای متعدد در پوست 2- شلی عضلات جدار شكم و فاصله گرفتن دو عضله راست شكمی در خط وسط 3- تجمع چربی در ناحيه ميانی شكم يا پهلوها
A: درصورتی كه بيمار دچار افتادگی پو ست، شلی عضلات جدار شكم يا هر دو باشد راهی به جز انجام عمل تامی تاك ندارد.
B: درصورتی كه بيمار دچار مقدار قابل توجهی چربی در زير پوست شكم و پهلوها باشد، بهترين راه خروج چربی هاي اضافی MPX ا ست و تامی تاك نمي تواند چربی قابل توجهی از قسمت فوقانی شكم و پهلوها خارج كند پس MPX توصيه می شود.
C: در صورتی كه بيمار هم افتادگی پوست و شلی عضلات و هم چربی قابل توجهی زير پوست داشته باشد بايد ساكشن و ابدومينوپلاستی، هردو صورت گيرد؛ پس پيشنهاد ليپوابدومينوپلاستی مي كنيم، اما چون ليپوابدومينوپلاستی طول مدت بيشتري از هريك از اعمال ساكشن و ابدومينوپلاستی دارد و درعين حال هنگام انجام  شدن اين دو عمل به طور همزمان مجبوريم محافظه كار باشيم و هم ابدومينوپلاستی وهم ساكشن را محدودتر انجام دهيم لذا در بعضي ازبيماران تصميم به فاصله گذاشتن بين دو عمل اتخاذ می شود يعنی ابتدا ساكشن يا ابدومينوپلاستی صورت مي گيرد و سپس حدود شش ماه بعد عمل بعدي صورت مي گيرد.
اين دو عمل باعث كاهش قابل توجه وزن نمي شوند و بيمارانی كه تحت اين دو عمل قرار مي گيرند بايد رعايت رژيم هاي غذايی و انجام ورزش هاي مناسب را ادامه دهند.
هرچند ورزش به تقويت عضلات راست شكمي كمك مي كند و بايد انجام شود اما قادر به نزديك شدن آن ها به دنبال زايمان نيست و تنها عمل جراحی و پليسه كردن جدار شكم مي تواند شكم را به آناتومی اوليه و طبيعی نزديك كند. بلافاصله پس از سزارين يا زايمان نمی توانيم عمل جراحی شكم را انجام دهيم  و متاسفانه اين اشتباه شايع در بسياري از بيماران منجر به نارضايتی بيمار از تامی تاك ميشود. توصيه می شود كه جهت تعيين تكليف فرم نهايی شكم و مشخص شدن افتادگی نهايی پوست، شلی عضلات و معين شدن مقدار چربی زيرپوستی حداقل 6 ماه تا يك سال پس از زايمان يا سزارين تامی تاك صورت گيرد.
معمولا حداكثر پوست دچار ترك را تا ناف می توان برداشت و در بيمارانی كه ترك های پوست شان تا بالاي ناف ادامه می يابد نمی توان قسمت بالاي ناف را برداشت چون ديگر پوست كافی براي پوشاندن شكم باقی نمی ماند.
چون سلول چربی در افراد بالغ قدرت تقسيم ندارد. اگر وزن بيمار ثابت هم باشد نتيجه عمل برگشت پذير نيست. رعايت رژيم غذايی و ورزش هاي مناسب را بكند، مطمئنا با گذشت زمان نتيجه بهتر هم خواهد شد.
برای قبل از ابدومينوپلاستی حين مشاوره وضعيت سلامتي بيمار، عدم وجود بيماری های قلبی، ريوی و ساير بيماری هاي زمينه ای مهم و سابقه حساسيت دارويی چك مي شود. بنابر نظر متخصصين بيهوشی و هماهنگی با جراح آزمايشات مختلف قبل از عمل و مشاوره های داخلی و قلب صورت ميگيرد. به بيمار توصيه مي شود كه حداقل براي 3 هفته سيگار نكشد، چون مصرف سيگار احتمال عوارض عمومی و موضعی (مثل بازشدن زخم( را زياد ميكند. توصيه ميشودكه به مدت 10 روز قبل از عمل بيماراز مصرف آسپيرين، ساير مسكن هاي غير استامينوفن، ويتامين ای و داروهای گياهی خودداری كند تا احتمال خونريزی ضمن عمل و كبودی پس از عمل كاهش يابد.
 

بيماری هاي قلبی و ريوی قابل توجه، ديابت كنترل نشده، بيماری های روماتيسمی واسكوليت ها؛ آرتريت روماتوئيد...( و سابقه آمبولی ريه و لخته شدن خون در پاها كه مستلزم مصرف داروهای ضدانعقاد هستند.
مينی ابدومينوپلاستی در بيمارانی كه مشكلا تشان اعم از شلی پوست وعضله وتجمع چربی زيرپوستی عمدتا در ناحيه ناف مي باشد از نوعی عمل به نام مينی ابدومينوپلاستی استفاده می كنيم كه ناف دست نمی خورد و تنها پوست؛ چربی و شلی عضلات زيرناف تصحيح می شود.