مواد معدنی و وضعیت آنها در بیماران تحت عمل جراحی چاقی