فرق فعالیت فیزیکی و ورزش چیست؟

فرق فعالیت فیزیکی و ورزش چیست؟

هرگونه فعالیت بدنی که موجب افزایش مصرف انرژی نسبت به وضعیت استراحت شود را فعالیت فیزیکی می نامیم . اگر این حرکات برنامه ریزی شده و  هدفمند باشد و در فواصل منظم تکرار شود ، ورزش ناميده مي شود.

ساده ترین برنامه جهت شروع ورزش و فعالیت فیزیکی در اکثر افراد، پیاده روی می باشد. انجام هرگونه  فعالیت حرکتی بهتر از بی تحرکی است.

ورزش و فعالیت فیزیکی

طبقه بندی انواع ورزش:

1)ورزش های هوازی: همان ورزش های استقامتی، ائروبیک یا چربی سوز هستند. این دسته از ورزش ها نقش مهمی در کاهش وزن افراد دارند. به شرط آن که برای مدت زمان مشخص و به طور منظم ادامه یابند که شامل راه رفتن سریع ،دویدن،دوچرخه سواری،شنا کردن و غیره می باشند.

2)ورزش های مقاومتی: این دسته از ورزش ها از نیروی مقاوم جهت افزایش نیروی عضلات و تا حدی کاهش وزن استفاده می شود. در این ورزش ها از وسایلی نظیر  وزنه، ماشین های ورزشی، باندهای الاستیک و حتی وزن خود بدن استفاده می شود.

ورزش های هوازی بر اساس شدت به انواع ورزش های سبک، متوسط و شدید تقسیم می شود.

مثال هایی از ورزش سبک: پیاده روی آرام، راه رفتن در آب

 مثال هایی از ورزش متوسط:پیاده روی نسبتا سریع ، باغبانی، دوچرخه سواری تفریحی، شنای تفریحی، دویدن آرام، بدمینتون دو نفره، طناب زدن آرام.

مثال هایی از ورزش شدید:دویدن، تنیس یک نفره (اسکواش) ، بسکتبال، طناب زدن سریع،ایروبیک سریع.

ورزش و فعالیت فیزیکی

یکی از روش های تعیین شدت ورزش، تست صحبت کردن است که به شیوه زیر سنجیده می شود:

فعالیت با شدت پایین: فعالیتی که در هنگام انجام آن به راحتی بتوانید صحبت کنید و آواز بخوانید.

فعالیت با شدت متوسط: فعالیتی که در هنگام انجام آن بتوانید جملة 4-3 کلمه ای را ادا کنید ولی نتوانید آواز بخوانید.

فعالیت با شدت شدید : فعالیتی که در هنگام انجام آن به سختی بتوانید صحبت کنید.