اثرات روانی جراحی و کاهش وزن

اثرات روانی جراحی و کاهش وزن

اثرات روانی جراحی و کاهش وزن

مطالعات نشان داده کاهش وزن ناشی از جراحی  در بیماران مبتلا به چاقی مفرط می تواند منجر به

  • بهبود اعتماد به نفس
  • افزایش جرات مندی
  • افزایش رضایت از تصویر بدن
  • بهبود وضعیت اجتماعی
  •  بهبود وضعیت شغلی واقتصادی
  • بهبود عملکرد جنسی
  • و بهبود کیفیت زندگی بیماران  بشود .