اثرات روانی جراحی و کاهش وزن

اثرات روانی جراحی و کاهش وزن

مطالعات نشان داده کاهش وزن ناشی از جراحی  در بیماران مبتلا به چاقی مفرط می تواند منجر به :

  • بهبود اعتماد به نفس
  • افزایش جرات مندی
  • افزایش رضایت از تصویر بدن
  • بهبود وضعیت اجتماعی
  • بهبود وضعیت شغلی و اقتصادی
  • بهبود عملکرد جنسی
  • بهبود کیفیت زندگی بیماران

بشود.